Manu  m. Rosalie Ann Ham

Irirangi Bayliss
Atarangi Katene Clothier